Παρουσίαση του βιβλίου «Δημιουργικότητα χωρίς προκαταλήψεις», Άμφισσα, 12 Μαρτίου 2022

Παρουσίαση του βιβλίου «Δημιουργικότητα χωρίς προκαταλήψεις»
Άμφισσα, 12 Μαρτίου 2022